هر دم دردی، از پی دردی، ای سال!                            با این دل ناتوان چه کردی ای سال!

رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت                                  صد سال سیاه برنگردی ای سال!

سال 88 ، سیاه ترین سال زندگی

قیصر امین پور

+ شنبه ۲۹ اسفند۱۳۸۸ساعت 14:22 |